Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學教育學院 College of Education, University of Taipei
師生統計資料
教育學院教師職級/學歷分布統計表

系所\職級

教授

副教授

助理教授

講師

合計

博士

碩士

博士

碩士

博士

碩士

博士

碩士

教育系

6

 

7

 

1

 

 

1

15

特教系

2

 

4

 

5

 

 

1

12

幼教系

2

 

9

 

3

 

 

1

15

心諮系

2

 

6

 

1

1

 

 

10

學材系

5

 

1

 

3

 

 

 

9

評鑑所

4

 

1

 

1

 

 

 

6

合計

21

0

28

0

14

1

0

3

67

※具博士學位教師計63人,佔94%
※助理教授以上教師計64人,佔96%
※英籍客座教授1位: John Eric Wilkinson
更新日期:106.8.16

 

教育學院各系所學生數統計表

系所\學制

大學部

碩士班

博士班

在職碩士班

合計

教育系

259

65

139

-

463

特教系

187

119

-

20

326

幼教

341

76

-

55

472

心諮系

161

83

-

33

277

學材系

160

37

-

84

281

評鑑所

-

33

53

88

174

兒發學程

-

2

-

-

2

合計

1108

415

192

280

1995

更新日期:105.10.14